موروته اوکه

1-هنگامی که حمله حریف از چنان قدرت و نیرویی برخوردار است که نتوان آن را با دفاع معمولی از داخل بدن به خارج بدن با قسمت فوقانی مچ دست منحرف کرد از مشت دیگریتان کمک گرفته و آنر ا درکنار ساعد دست اجرا کننده دفاع کنید .
2-اطمینان حاصل کنید که دست حمایت کننده ( تقویت کننده ) – چه به صورت مشت ویا دست باز – دقیقاً زیر آرنج دست دفاع کننده و درتماس نزدیک با ساعدباشد پس از اجرای دفاع موروته – اوکه ، به راحتی می توان اقدام به ضد حمله ای با ضربه ی مشت اوراکن –اوچی کرد .
3-معمولا این دفاع را می توان به صورت عقب نشینی دربرابر حمله حریف نیز به کار برد به هر حال درصورتی که این تکنیک دفاعی را هنگامی که حریف حمله می کند با گام برداشتن به سمت او اجرا کنید می توانید قدرت مضاعفی را ایجاد نمایید .

دفاع افزایشی دو دستی باساعد ، دفاع تقویتی دو دستی با ساعد