جوجی اوکه

به منظور اجرای این تکنیک دست ها را از ناحیه مچ به یکدیگر بچسبانید تا به صورت یک علامت ضربدر ( × )درآیند استفاده از ساعد هر دو دست دراین دفاع سبب می شود که تکنیک دفاعی شما بسیار قدرتمند اجرا گردد.

دفاع ضربدری

روش اجرای حرکت

نکات مهم :

1-درصورتی که حریف مستقیماً مشتی را به ناحیه صورت شما اجرا کرد می توانید با استفاده از دفاع جوجی – اوکه ، حمله او را ازناحیه ساعد به راحتی به طرف بالا منحرف کنید .
2-دفاع جوجی – اوکه را می توان بادست باز و یا مشت نیز اجرا کرد .
هنگامی که حریف اقدام به اجرای لگد مائه – گری به طرف شما می کند می توانید از این تکنیک دفاعی استفاده کنید برای این منظور باید پای حمله کننده حریف را از ناحیه مچ ویا فقط از ناحیه فوقانی زانو با راندن قدرتمند هر دو مچ دست که به یکدیگر چسبیده اند دفاع نمودزمانی که عمل دفاع را انجام می دهید اطمینان پیدا کنید که مفاصل رانی تان را به سمت جلو پرتاب کرده اید و بدن تان را عمود نسبت به زمین نگه دارید درصورتی که مفاصل رانی را به عقب بکشید دفاع ضعیف اجرا خواهد شد وممکن است لگد حریف به هدف اصابت کند.