هیراکن

انگشتان دست را طوری به داخل خم کنید که فقط نوک انگشتان با کف دست در تماس باشد. اجازه دهید انگشتان دست به طور کامل خم بشوند. به طوریکه مفاصل وسطی چهار انگشت دست کاملا به طرف جلو باشند. انگشت شست را محکم در مجاورت انگشت اشاره فشار دهید و یا به طرف کف دست خم کنید. این مشت بیشتر به منظور حمله به ناحیه زیر بینی و بین دنده ها استفاده می شود.

مشت نیمه بسته، مشت با مفصل های وسطی چهار انگشت