سوکومن آواسه اوکه

زمانی که حریف درکنارتان ایستاده است و با مشت مستقیما ً به ناحیه پهلوی سرتان ( کنار سرتان ) حمله می کند از این تکنیک دفاعی برای منحرف کردن حمله او استفاده کنید برای این منظور هر دو دست را از ناحیه مچ به سمت بالا خم و دستها را به گونه ای قراردهید که پشت هر دو دست بایکدیگر درتماس و انگشت ها به سمت بالا باشند حمله حریف راباکف دستی که با پشت دست دیگر محکم شده است منحرف کنید .

دفاع دو دستی برای پهلوی بدن ، دفاع ترکیبی به پهلوی بدن

روش اجرای حرکت

نکات مهم :

1- درصورتی که حریف سمت چپ شما ایستاده وبه سمت سرتان مستقیما مشتی را اجرا میکند وضعیت پای خودرا به حالت استقارر کوکو تسو –داچی تغییر داده وصورت تان رادرمسیر حمله حریف بچرخانید درهمین لحظه مچ هر دودست رادرحالی که به شکل ضربدر ( × ) قرار گرفته اند از سمت مفصل رانی راست حرکت داده ودست ها را به سمت بالا بیاورید تا مشت حریف را منحرف کنید عمل دفاعی شما باید تقریبا درجلو وبالای شانه چپ تان با مچ دست حریف تماس پیدا کنید .
2- ممکن است حمله حریف را بتوان فقط با دست راست دفاع کرد اما درصورتی که با دست چپ مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد دفاع قوی تر اجرا خواهد شد وقتی که هر دو دست ازسمت مفاصل رانی به طرف شانه حرکت می کنند پشت دست راست و چپ را محکم به یکدیگر فشار دهید .