کاکی واکه اوکه

زمانی که حریف سعی دارد با هر دودستش شما را خفه کند ویا یقه تان را بگیرد استفاده از ا ین دفاع برای رهایی جستن از دست حریف اثر بخش خواهد بود هر دودست را به سمت بالا پرتاب کرده و مابین مچ هر دودست حریف به گونه ای قرار دهید که مچ هر دو دست شما به صورت ضربدر درمقابل صورت تان قرار گیرد .ساعد هر دودست را با قدرت به سمت پایین و بیرون ( به سمت پهلو ) برده و دست های حریف را از یکدیگر جدا نمایید این حرکت دفاعی را می توان به صورت دست باز ویا مشت اجرا نمود .

دفاع جداکننده مخالف

روش اجرای حرکت

نکات مهم :

1-پس از اینکه هر دو دست تان رابین دست های حریف پرتاب کردید با برداشتن یک گام به طرف عقب و پایین آوردن ارتفاع مفاصل رانی بدن تان رابه سمت پایین افت دهید در همین لحظه ساعد هر دو دست را با قدرت به سمت پایین کشیده و آنهارا به سمت بیرون ( به طرف پهلوها ) بچرخانید .
2-هنگامی که ساعد هر دو دست را با قدرت به سمت پایین می کشید آرنج ها رابه سمت پهلوها هدایت کرده و عضلات اطراف زیر بغل تان را منقبض کنید به طور همزمان با استفاده از هر دو دست بایک فشار بیرون برنده قدرتمند ساعد هردو دست حریف را از یکدیگر جدا نمایید .