سوکویی اوکه

دفاع سوکویی –اوکه ،شباهت زیادی به تکنیک دفاعی گدان – کاکه – اوکه دارد تفاوت عمده بین این دو نوع تکنیک دفاعی آن است که دراین دفاع ( سوکویی – اوکه ) مچ پای حریف را با دست بازگرفته و سپس با حرکت کششی به بالا حرکت داده می شود سوکویی – اوکه را می توان به هر دوصورت –از خارج بدن به سمت داخل و یا از داخل به سمت خارج بدن – اجرا کرد .

دفاع کششی ، دفاع قاشقی

روش اجرای حرکت

نکات مهم :

همان گونه که دفاع گدان – کاکه – اوکه را اجرا می کردید این دفاع را نیز از حالت شیذن تای ( حالت طبیعی بدن ) با عقب نشینی شروع کنید تا دروضعیت استقرار ذنکوتسو – داچی ، درحالت هانمی قرار بگیرید هنگامی که دفاع را ازخارج بدن به طرف عقب بکشید دردفاع سوکویی – اوکه از داخل بدن به سمت خارج پای موافق با دست اجرا کننده دفاع را یک گام به سمت عقب حرکتدهید برای افزایش قدرت و نیروی عمل دفاع حرکت دست را با چرخش مفاصل رانی هماهنگ کنید .
2-هنگامیکه حرکت دفاع را ازخارج بدن به سمت داخل اجرا می کنید ساعد دست راست را درجهت عقربه های ساعت و زمانیکه عمل دفاع را از داخل بدن به سمت خارج اجرا می کنید ساعد را درجهت مخالف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید .
3-زمانی که لگد حریف به شما نزدیک می شود دست تان را بیشتر به سمت جلو باز کنیدتا نزدیک به ناحیه ساق پای او تماس حاصل پیدا کند سپس دست را به سمت مچ پای حریف برده و پای اورا به سمت بالا بکشید .
4-انگشت ها و کف دست اجرا کننده دفاع را اندکی خم کنید تا کشیدن پای حریف آسان شود .