تی شو آواسه اوکه

پاشنه هر دو دست را به یکدیگر چسبانده و آنها را با قدرت برای دفاع از لگد حریف به سمت جلو پرتاب کنید .

دفاعی ترکیبی با پاشنه و کف دست

روش اجرای حرکت

نکات مهم :

1-به دلیل اینکه ضربات لگد معمولا قدرتمند هستند هنگام اجرای دفاع مفاصل رانی را با قدرت به سمت جلو حرکت دهید و در لجظه اصابت لگد پاهای تان را محکم برروی زمین قرار دهید .
2-دست ها را از ناحیه مچ ، کاملا به سمت بالا خم کنید و پاشنه هر دو دست را محکم به یکدیگر فشار دهید .
3-درصورتی که لگد حریف را پیش از بازشدن کامل پا ، متوقف کنید دفاع تی شو – آواسه – اوکه ، کارایی خود را از دست خواهد داد بنابر این زمانبندی صحیح اجرای تکنیک از اهمیت بسزایی برخردار است .