ساکوتی ماواشی اوکه

از تکنیک دفاعی سوکوتی –ماواشی- اوکه درمقابل حمله حریف به ناحیه دیافراگم ویا شکم شمااستفاده می شود پا را از خارج بدن به سمت داخل بدن بچرخانید و ساعد دست حریف را با کف پا به پهلو پرتاب کنید به دلیل اینکه این حرکتی دفاعی ، غیر منتظره اجرا می گردد موثر و کارآمد خواهد بود استفاده از تکنیک به ویژه درموقعیت ها و شرایطی ارزشمند است که امکان دفاع با دست ها وجود ندارد.

دفاع دورانی با کف پا

روش اجرای حرکت

نکات مهم :

1- درشروع عمل دفاع زانوی پای دفاع کننده را تا جای ممکن بالا بیاورید و پارا به صورت دایره وار از خارج بدن به سمت داخل بدن بچرخانید .
2- زمانیکه شروع به حرکت سوکوتی –ماواشی – اوکه می کنید پای دفاع کننده را از ناحیه مچ به طرف بالاخم کرده و کف پارا به سمت داخل بکشید هدف از این کار آن است که با قسمت تحتانی پای تان ضربه قدرتمندی را به ساعد دست حریف وارد کنید .
3- هنگامی که اقدام به اجرای دفاع می کند مفاصل رانی را بچرخانید و پای حمایت کننده ( پایی که برروی زمین قرار دارد ) رامحور قرار دهید درپایان حرکت جهت مفاصل رانی باید به طرف حریف باشد .
4- این تکنیک دفاعی را هنگامی که زانوی تان کاملا خم شد و پای اجرا کننده دفاع نیز به منظور به دست آوردن تعادل و آسان نمودن ضد حمله به نزدیک بدن تان رسید پایان دهید . سوکوتی – اسائه – اوکه ( دفاع فشاری یا کف پا دفاع پرسی با کف پا )