سوکوتی اُسائه اوکه

دفاع سوکوتی – اسائه – اوکه با کف پارا پیش از آنکه لگد حریف ، کاملا بازشود اجرا کنید زمانیکه حریف شروع به اجرا لگد به سمت شما می کند پیشروی لگد او را بااستفاده ازدفاع و فشار مچ پای او توسط کف پای تان متوقف کنید .

دفاع فشاری یا کف پا دفاع پرسی با کف پا

روش اجرای حرکت

نکات مهم :

1-پای اجرا کننده دفاع را تا ارتفاع زانوی پای حمایت کننده ( پایی که برروی زمین قرار دارد ) بالا بیاورید و آن را به صورت مورب به پایین ( به سمتی که لگد حریف درحال پیشروی است ) بیاورید .
2-مچ پای اجرا کننده دفاع را خم کنید به گونه ای که انگشتان پا به طرف بیرون و پهلو قرارگیرند. 3-هنگامی که دفاع می کنید مفاصل رانی تان را به سمت جلو پرتاب کرده تامطمئن شوید که لگد قدرتمند حریف با نیروی کافی متوقف خواهد شد .