سوکوتو اُسائه اوکه

این دفاع شبیه به تکنیک قبلی است . تفاوت عمده بین آنها دراین است که دردفاع سوکوتو – اسائه – اوکه به جای کف پا از تیغه پا ( لبه خارجی پا ) استفاده می شود .

دفاع فشاری با تیغه پا ، دفاع پرسی با لبه خارجی پا

روش اجرای حرکت

نکات مهم :

1-زمانی که حریف اجرای لگد به سمت شما را آغاز می کند مفاصل رانی تان را چرخانده و 90 درجه برروی پای حمایت کننده بچرخید .به طور همزمان زانو را بالا بیاورید و تیغه پایتان را به صورت مورب به سمت پایین ( جایی که مچ پای حریف واقع شده است ) پرتاب کنید .
2-مچ پای اجرا کننده دفاع را کاملا به سمت بالا خم و انگشت شست پارا به سمت داخل بکشید تا تیغه پا به سمت حریف قرار گیرد .