آشی بو کاکه اوکه

ازاین تکنیک به منظور دفاع لگد یوکو –گری –که کومی حریف که به ناحیه شکن شما اجرا شده است استقاده کنید پای خود را به طرف پهلو بالا بیاورید و آن را دریک مسیر دایره وار فرضی برای انحراف لگد حریف پرتاب کنید .

دفاع قلاب وار با ساق پا

روش اجرای حرکت

نکات مهم :

1-زانوی تان را بالا بیاورید ودرحالیکه پا را برای انحراف لگد حریف پرتاب می کنید زانو را به صورت خمیده نگه دارید توجه داشته باشید که پشت مچ پای حریف را با استفاده از ساق پای تان دفاع کنید پس از اجرای دفاع باخم کردن ( جمع کردن ) کامل زانو پا را درنزدیکی بدن خود قراردهید ./n 2-پای اجرا کننده دفاع رابه سمت داخل خم کنید تاتیغه پا ( لبه ی خارجی پا) به طرف زمین قرارگیرد پاو مچ پارا منقبض نمایید ./n 3-با چرخش مفاصل رانی و پای محور درمسیر پای دفاع کننده تان قدرت دفاع را افزایش دهید ./n