آشی کوبی کاکه اوکه

این تکنیک به منظور دفاع لگد مائه – گری حریف با قلاب کردن مچ پا به طرف بالا و جلو مورد استفاده قرار می گیرد برای این کار از قسمت جلویی مچ پا به منظور قلاب کردن پای حریف از ناحیه زیر ساق او استفاده کنید .

دفاع قلاب وار با مچ پا

روش اجرای حرکت

نکات مهم :

1- زمانی که حریف شروع به اجرای لگد میکند از طرف پهلو پای خود رابه سمت او پرتاب کنید از قسمت جلویی مچ تان استفاده کرده و پای خود را به سمت او پرتاب کنید ازقسمت جلویی مچ تان استفاده کرده و پای لگد زننده حریف را از ناحیه زیرساق او قلاب کنید دراین لحظه پای خود را بالابیاورید و آن را به سمت بدن تان جمع کرده و با این عمل پای حریف را به سمت بالا و جلو بکشید .
2- برای اینکه به راحتی پای حریف را قلاب کنید پای دفاع کننده تان رابه سمت داخل بیاورید و آنرا از ناحیه مچ به طرف بالا بکشید .
3- هنگامی که درحال اجرای این نکنیک دفاعی هستید مفاصل رانی تان را بچرخانید و پای حمایت کننده ( پایی که بر روی زمین قراردارد ) را محور قرار دهید با عقب کشیدن ( جمع کردن ) پای دفاع کننده به نزدیک بدن خود دفاع را پایان دهید.