محمدعلی مردانی (رئیس سبک شیتوریو در ایران)

دارای دان 8 در سبک شیتوریو کاراته
رییس انجمن کوبه اوزاکا شیتوریو در ایران

برخی از افتخارات کسب شده

 • 1362تهران کسب درجه داوری ملی از استاد کوسانو
 • 1369اندونزی کسب درجه داوری جاج B آسیا
 • 1370 رئیس کمیته داوران کشور
 • 1993تایوان کسب درجه داوری جاج A آسیا و جاج کاتا
 • 1994فیلیپین کسب درجه داوری ریفری B آسیا
 • 1992مالزی کسب درجه داوری ریفری A آسیا
 • 1992تایوان مربی تیم ملی کاتای جوانان در مسابقات تایوان
 • 1994مالزی کسب درجه داوری جاج B جهان
 • 1999بلغارستان تایید مجدد درجه داوری جاج B جهان
 • 1993آفریقای جنوبی مربی تیم ملی کاتای جوانان در مسابقات آفریقای جنوبی
 • 2000فیلیپین کسب درجه جاج A جهان
 • 2001آتن کسب درجه داوری جاج A کاتای جهان - یونان
 • 2001آلمان کسب درجه ریفری B کومیته جهان
 • 2002اسپانیا کسب درجه داوری جاج A کاتا و ریفری A جهان
 • 1383ایران مربی تیم ملی کاتای جوانان
 • 1384ایران مسئولیت کمیته داوران کشور
 • 2005قبرس کسب امتیاز احراز پست سرداور تاتمی