تکنیک های دست Uchi

دست ها و پاها به عنوان سلاح ( تقویت کردن دست ها و پا ها )در کاراته، بیشتر بیشتر قسمت های بدن به عنوان سلاح به کار برده می شوند. دست ها، آرنج ها، پا ها و زانو ها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند و با تمرین اصولی و ایجاد هماهنگی بین قسمت های مختلف بدن،آنها تبدیل به سلاحی موثر، کارآمد و قدرتمند خواهند شد.در شمشیر بازی ژاپنی، تمرین کردن به تدریج این اندیشه و حس را به فرد القا می کند که شمشیر همواره به او متصل است؛ به این معنی که شمشیر، جزیی از بدن او شده است. به عبارت دیگر، در کاراته سلاح معینی مورد استفاده قرار نمی گیرد؛ بدن بر اساس قرار گرفتن در موقعیت ها و شرایط مختلف، می تواند با قسمت های مختلف خود، همانند یک سلاح عمل کند..

در کاراته، این سلاح چند منظوره، در صورتی که تقویت و سخت و قدرتمند نشده باشد، نمی تواند حمله ی موثر و کارآمدی را به اجرا درآورد. بدون تمرین کردن آن قسمت از بدن که به عنوان سلاح به کار برده می شود، مورد آسیب قرار خواهد گرفت.سفت و محکم کردن مشت صرف در کاراته، بی فایده خواهد بود. تنها زمانی می توان از مشت به عنوان یک سلاح قدرتمند استفاده کرد که توسط قدرت مچ دست، آرنج، بازو و دیگر اعضای بدن مورد حمایت قرار بگیرد. .

اجرای ضربات مشت و شوتو ( لبه ی خارجی دست یا لبه ی شمشیری دست ) قوی و زیبا، مهارتی است که نیاز به تمرین دارد. با توجه به میزان هماهنگی که بین مشت، مچ دست و ساعد وجود دارد، می توان نسبت به میزان مهارت کاراته کا، به قضاوت پرداخت.بیان شده که تکنیک های قدرتمند، با کنترل خوب و عالی، از مچ دست و مچ پایی که خوب تمرین کرده است نشأت می گیرد؛ آنها عامل مهمی در تولید قدرت و سرعت هستند؛ اگرچه این حقیقت، اغلب نادیده گرفته می شود. به خاطر داشته باشیدکه دست ها و پا ها، نقطه ی شروع در کاراته هستند.
روش مشت کردن صحیحانگشتان را از بند وسط، به سمت داخل جمع کنید. نوک انگشتتان باید به قسمت انتهایی انگشتان برسد. خم کردن انگشتان را به سمت داخل ادامه دهید تا زمانی که کاملا به کف دست، فشرده شوند. انگشت شست را بر روی انگشتان جمع کنید و محکم، انگشتان اشاره و وسطی را فشار دهید. در این روش مشت کردن، ممکن است انگشت کوچک در حالت شل و آزاد قرار بگیرد. مراقب باشید تا چنین اتفاقی نیفتد.
** دست می تواند هم به صورت باز و هم به صورت بسته، استفاده شود:1) ضربات دست بسته

2 ) ضربات دست باز - (ضربات کایشو)
  • روش مشت کردن صحیح