تکنیک های پا Feet Techniques

پا می تواند به همان اندازه قدرت دست، ضربه بزند.