اصول تئوری و عملی دفاعی Uke

ویژگی های تکنیک های دفاعی

درکاراته عمل دفاع دربرابر حمله ، پیچیده تر ازآن است که دراولین نگاه ، به نظر می رسد . باید پیش از انجام عمل دفاع ، نوع و مسیر حمله حریف را پیش بینی کنید . همچنین، تا زمانی که درحال دفاع کردن هستید سعی کنید ابتکار عمل رادردست گرفته وحمله حریف را به نفع خود تغییر دهید. روش های زیر احتمالات مختلف برای انجام عمل دفاع در برابر حمله حریف را بیان می کند :

1-دست و پای حریف رابانیروی کافی دفاع کرده تا اورا از حمله بعدی دلسرد کنید دراین حالت این نوع عمل دفاع را می توان به عنوان یک حمله نیز نام برد.

2-حمله حریف را بانیروی کافی دفاع کرده تا حمله اورا فقط دفع ویا منحرف کنید می توان این نوع دفاع رانیز همانند دفاع شماره یک جزء دفاع های سبک قلمداد کرد .

3-ابتدا عمل دفاع را انجام داده وسپس حمله کنید برای این منظور حمله حریف را دفاع کرده وبلافاصله ضدحمله ای را اجرا کنید دراین حالت دفاع ضد حمله به صورت همزمان نیز امکان پذیر است .

4-با عمل دفاع می توان حریف را بی تعادل کرد .

5-حمله حریف رادرابتدای حرکتش دفاع کنید .برای این منظور باید حمله حریف راپیش بینی نمایید.

6-عمل دفاع را انجام داده و سپس دریک وضعیت ایمن ، عقب نشینی کرده تا فرصت مناسب برای حمله شما ایجاد شود .

درکاراته انواع مختلف و متنوع دفاع ها دربرابر ضربات لگد از توسعه و پیشرفت زیادی برخوردار هستند درکاراته ضربات لگدی که به نقاط حیاتی بدن اجرا شود متنوع هستند که معمولا درورزش های تماسی دیگر کمتر است بنابراین تکنیک های دفاعی که دربرابر این ضربات لگد اجرا می شود بی نظیر هستند درکاراته نه تنها ساعد ودست برای دفاع کردن ضربات لگد مورد استفاده قرارمیگرد بلکه پا وساق پا را نیز میتوان به خوبی به کار برد .

همان طور که دربالا بیان شده اجرای دفاع قوی می تواند خود نوعی حمله باشد چرا که می تواند ضربه شدید وقوی را به دست یا پای حریف وارد کند مفهوم واقعی وسنتی کاراته دراین عمل مشهود می شود داستان هایی وجود دارد که در مورد یک استاد کاراته نقل شده است که دفاع های وی آنچنان قدرتمند بوده است که حریفانش احساس میکردند دست ها و پاهایش از آهن ساخته شده اند مهاجمان که سعی درحمله به او را داشتند نمی توانستند دفاع های دردناک اورا تحمل کنند و مجبور به عقب نشینی می شدند دفاع از خودبدون نابودی دیگران روح واقعی هنرهای رزمی را نشان می دهد .

اصل اول :مسیر نیرو ، دردفاع کردن

ابتدا مسیر حمله حریف را به درستی تشخیص دهید سپس باعمل دفاع مسیر حمله اورا تغییر دهید اساساً دفاع هایی که انجام می دهید باید درطول مسیرهایی هدایت شوند که این مسیرهای کلی عبارتند از :

1-دربرابر حمله ای که به ناحیه صورت شما انجام گرفته است ، عمل دفاعی خود را ازپایین به بالا اجرا کنید .

2-دربرابر حمله ای که به ناحیه میان تنه شما انجام گرفته است عمل دفاعی خود را از سمت بیرون بدن به داخل بدن و یا بالعکس اجرا کنید .

3-دربرابر حمله ای که به ناحیه کشاله ران ویا قسمت تحتانی بدن شماا نجام گرفته است عمل دفاعی خود را از سمت پایین اجرا کرده به طوری که حریف به طرف پهلو منحرف شود . عمل دفاعی که دارای مسیر و جهت معینی نیست معمولا ناموفق خواهد بود اصولی که دربالا بیان شد عموماً دراعمال دفاعی زیر مورد استفاده قرارمی گیرند .