• خم کردن گردن

  خم کردن گردن

  1) با قراردادن یک دست روی سر ،چانه خود را به آرامی به سمت سینه بکشید تازمانی که کششی را درپشت گردن خود احساس کنید .
  2) به مدت 15 ثانیه نگه دارید واین حرکت را سه مرتبه تکرار کنید .

 • کشش شانه

  کشش شانه

  1)صاف بایستید وبا دست چپ بازوی راست خودرا به موزات سینه کشیده وبه آرنج خود فشار واردنماید.
  2)به مدت 15 ثانیه این حالت را نگهدارید و سپس رها کنید این حرکت رابرای هر دودست 3 مرتبه تکرار کنید.