• کشش عضله پشتی بزرگ

    کشش عضله پشتی بزرگ

    1) دست های خود را دربالای سر هم به یک دیگر قفل کنید کف دستها را رو به بالا قرار دهید. 2) به آرامی و تا جایی که می توانیدیک حالت کمانی ایجادکنید.این حرکت را برای هر جهت سه مرتبه تکرار نمایید. 3) دست های خود رابه بیرون بکشید به طوری که با تنه خود یک الگوی دایره ای شکل تشکیل دهید.

  • کشش عضلات سینه ای

    کشش عضلات سینه ای

    1) درحالت ایستاده بازوها را به سمت پشت ببرید و دست ها را دریکدیگر قفل نمایید. 2) کتف های خود را به سمت یکدیگر فشرده ودست ها را به سمت عقب،از بدن دور نمایید مطمئن شوید که مفاصل آرنج صاف و باز هستند. 3) قبل از بازگرداندن بازوها به نقطه آغاز این حالت را برای 15 ثانیه حفظ نمایید حرکات فوق را سه مرتبه...