• کشش عضلات لگن و ران

    کشش عضلات لگن و ران

    1) روی زانوی راست نیشینید ، پای چپ را درجلوی خود برروی زمین قراردهید به طوری که زانوی چپ بازاویه ای کمتر از 90 درجه خم شود. 2) دست ها را پایین آورده ولگن را به سمت عقب حرکت دهید . پای چپ را صاف و تنه را به سمت جلو حرکت دهید دست ها رابرای حفظ تعادل درطرفین پاها روی زمین قرار دهید. 3) این حالت رابرا...

  • کشش عضله هرمی ( پریفورمیس )

    کشش عضله هرمی ( پریفورمیس )

    1) به پشت بخوابید و زانوها را خم کنید. 2) مچ پای راست را روی ران چپ قرارداده وهر دودست را دور ران چپ قراردهید. 3) به آرامی ران سمت چپ را به سمت سینه بکشید تا زمانی که کششی را درناحیه باسن احساس نمایید این حالت را به مدت 15 ثانیه حفظ کرده وبرای پای سمت دیگر نیز انجام دهید.