• گام های کوتاه

  گام های کوتاه

  1) دروضعیت طاق باز درازکشیده ، زانوها را خم کنید و کف پاها را روی زمین قراردهید.
  2) دست ها را روی استخوان های لگن قرار دهید تا حرکات لگن از سمتی به سمت دیگر را احساس کنید.
  3) زانوی راست را به سمت سینه بلند کرده ، دراین حال ناف را به سمت ستون فقرات بکشید و سینه را دروضعیت بالا نگه دارید.

 • حرکت پلانک به سمت پایین

  حرکت پلانک به سمت پایین

  1) دروضعیت ایستاده طوری که وزن به طور مساوی روی دو پا تقسیم شود قرار بگیرد.
  2) ناحیه گردنی را شل کنید از قسمت کمر خم شوید ودست ها را پایین بیاورید .کف دستها را روی زمین و جلوی پایا قراردهید.
  3) دست هارا حرکت داده و از پاها درو کنید تا جایی که بدن دروضعیت پلانک ( plank ) قراربگیرد وخط...