• حرکات دورانی یک پا

    حرکات دورانی یک پا

    1) روی زمین دراز کشیده هر دودست و پا را کاملا صاف کنید. 2) زانوی راست را به سمت سینه خم کرده سپس پا را صاف کنید بدن را به زمین فشرده زانو ها را صاف وشانه ها را به عقب و پایین فشار دهید. 3) پای معلق رابه صورت مورب به سمت شانه چپ ببرید با انجام حرکت دورانی با پا رابه مرکزحرکت بازگردانید همراه با تمرک...

  • بلند کردن دست وپا از حالت چهار دست و پا

    بلند کردن دست وپا از حالت چهار دست و پا

    1) دروضعیت چهاردست پا قرار بگیرید و با کشیدن ناف به سمت ستون فقرات شکم را به داخل ببرید. 2) درحالی که بالاتنه را ثابت نگه داشته اید دست راست و پای چپ را بالا ببرید. دست و پای خود را تاجایی که کاملا موازی با زمین قرار گیرند به طوری که با بدن دریک راستا باشد بالا آورده وبکشید از خم شدن یا چرخیدن لگن ج...