• پل زدن جانبی با یک دست

    پل زدن جانبی با یک دست

    1) به طرف راست بدن دراز بکشید و دست خود را طوری روی زمین قرار دهید که از قرارگیری بالاتنه روی زمین جلوگیری شود مچ دست باید درامتداد شانه باشد دست چپ راروی پای چپ قرار دهید و پاها را به یکدیگر فشار دهید طوری که هر دو پا موازی و کف پاها باشد ناف را به سمت ستون فقرات بکشید. 2) برکف دست راست فشار وارد...

  • جهش ( لانگ ) بلند

    جهش ( لانگ ) بلند

    1) صاف بایستید ، پای راست را به جلو حرکت دهیدواز مفصل ران خم شوید. دست ها راپایین آورده ودر طرفین دو پا روی زمین قرار دهید. 2) پای چپ را یک قدم به عقب بیاورید وهر دو پا را درراستای لگن قرار دهید. 3) کف پای راست را بر سطح زمین فشار دهید عضلات ران را منقبض وپای چپ رادروضعیت صاف نگه دارید. 5 تا 6 ثان...