• شنا روی دست

    شنا روی دست

    1) صاف بایستید، نفس عمیق بکشید وناف را به سمت ستون فقرات فشار دهید. 2) سپس خم شده دست ها را جلوی خود روی زمین بگذارید هنگام انجام این حرکت نفس خودرا رها ( خارج ) کنید. 3) پاها را به عقب حرکت داده دست ها را درست زیر شانه ها قرار دهید طوری که دروضعیت پلانک قرار بگیرید. 4) دوباره نفس عمیق کشیده شکم ر...

  • دور و نزدیک کردن دست ها روی حوله

    دور و نزدیک کردن دست ها روی حوله

    1) حوله ای را جلوی خود روی زمین قرار دهید دروضعیت پلانک ( افقی ) قرارگرفته آرنج ها را کاملا صاف کنیدطوری که حوله زیر دست ها قرار داشته باشد . 2) دروضعیت پلانک (افقی) وزن بدن را روی شانه ها قرارداده دست ها را به سمت یک دیگر حرکت دهید حوله باید درست زیر جناغ سینه دربین دست ها جمع شود. 3) باکشیدن د...