• دراز و نشست

  دراز و نشست

  1) به صورت طاق باز روی زمین دراز بکشید زانوها را خم کرده دستها راپشت سرتان دریکدیگر قفل کنیدد.
  2) درحالی که آرنج ها را از یکدیگر باز کرده اید عضلات شکم رافعال وبالا تنه رابلند کنید.
  3) به آرامی به وضعیت اولیه بازگردید .15 مرتبه این دو مرحله را تکرار کنید.

 • دراز و نشست متقاطع

  دراز و نشست متقاطع

  1) دست ها را کنار سر قرار داده ، پاها را روی زمین بلند کنید تا به شکل میز درآید.
  2) باحرکت درقسمت تنه غلتیده ، آرنج چپ رابه زانوی راست برسانید و پای چپ را در جلوی خود دراز کنید . کتف ها را از زمین بلند کرده ، درناحیه دنده ها وعضلات بخش میانی شکم خم شوید.
  3) حرکت رادرسمت دیگر بدن انجام د...