شمارش در کاراته

شمارش در کاراته

شمارش در کاراته – از شمارش اعداد در ژاپن گرفته شده است.


یک : One – Ichi
دو : Two – Ni
سه : Three - San
چهار : Four - Shi
پنج : Five - Go
شش : Six - Roku
هفت : Seven - Shichi
هشت : Eight - Hachi
نه : Nine - Kyu
ده : Ten - Juu
یازده : Eleven - Juu Ichi
دوازده : Twelve - Juu Ni
سیزده : Thirteen - Juu San
چهارده : Fourteen - Juu Shi
پانزده : Fifteen - Juu Go
شانزده : Sixteen - Juu Roku
هفده : Seventeen - Juu Shichi
هجده : Eighteen - Juu Hachi
نوزده : Nineteen - Juu Kyu
بیست : Twenty - Ni Juu
سی : Thirty - San Juu
چهل : Forty - Shi Juu
پنجاه : Fifty - Go Juu
صد : Hundred - Hyaku
دویست : Two Hundred - Ni Hyaku
هزار : Thousand - Sen