کشش شانه

1)صاف بایستید وبا دست چپ بازوی راست خودرا به موزات سینه کشیده وبه آرنج خود فشار واردنماید.
2)به مدت 15 ثانیه این حالت را نگهدارید و سپس رها کنید این حرکت رابرای هر دودست 3 مرتبه تکرار کنید.

کشش شانه
  • مناسب برای

    دلتوئید، سه سر بازو، مورب خارجی، گرد کوچک، تحت خاری

  • روش صحیح

    هنگام واردکردن فشار با دست ، آرنج بازباشد. حرکت شانه به سمت گوش ها

عضلات به کار گرفته شده در حرکت کشش شانه