هایشو

تمام سطح پشت دست استفاده می شود. هایشو غالبا بعنوان یک عمل دفاعی مورد استفاده قرار می گیرد. به هر حال ضربه زدن به پهلوی بدن و یا دیافراگم حریف با اجرای ضربه هایشو اثر قدرتمندی بر روی وی خواهد گذاشت.

پشت دست