سوتو اوکه

دست چپ رااز سمت پهلو به صورت مشت به طرف بیرون درسمت چپ بدن قراردارد . درحالی که آرنج 90 درجه خم است دست را به سمت پایین و جلو ببرید و اقدام به اجرای دفاع مشت حریف که به قسمت میانی بدن شما حمله کرده است کنید درلحظه ای که ساعد دست شما با دست حریف برخورد می کند پشت مشت تان باید درارتفاع چانه قراربگیرد درحالیکه ساعد دست تان تقریباً نسبت به زمین عمود قراردارد.

دفاع با ساعد خارج از بدن به داخل بدن

روش اجرای حرکت

هنگامی که ساعد دست چپ را از سمت بیرون بدن به داخل بدن می آورید آن را 180 درجه درجهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید ( مسیر چرخش ساعد دست راست برخلاف جهت حرکت عقربه های ساعت است ) به طور خلاصه دستی که حریف با آن حمله را اجرا می کند با یک حرکت دایره وار از پهلو با ساعد دست از سمت خارج بدن به داخل بدن دفاع کنید همانند تکنیک دفاعی جودان – آگه –اوکه ، قسمتی که عمل دفاعی را انجام می دهد ، ساعد دست از ناحیه استخوانی قسمت تحتانی مچ دست است .
هنگامی که با دست چپ اقدام به اجرای دفاع می کنید ساعد را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید (اما هنگامی که بادست راست اقدام به اجرای دفاع می کنید باید ساعد رادرجهت مخالف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید ) درسراسر اجرای حرکت آرنج را به صورت خم نگه دارید. این تکنیک یک تکنیک دفاعی خوب دربرابر حمله مشت حریف به قسمت میانی بدن است دراین دفاع درحالی که عمل دفاع را از خارج به داخل بدن انجام می دهید دست حریف رابه طرف پهلو منحرف کنید درصورتی که این حرکت با قدرت برخوردار خواهد بود که حمله بعدی حریف را خنثی می کند.

نکات مهم :

1- درآخرین وضعیت عمل دفاع مطمئن شوید که دست ازناحیه آرنج 90 درجه خم شده است وساعدتان نیز تقریباً به زمین عمود است دراین حالت آرنج باید حدود 10 سانتی متر از ناحیه پهلوی تان فاصله داشته باشد ولبه ی بالایی مشت درارتفاع چانه قراربگیرد عضلات اطراف زیر بغل راکاملا منقبض کنید.

2- هنگامی که دست اجرا کننده دفاع رابه جلو حرکت می دهید دست دیگر رابه طرف پهلو عقب بکشید ( جمع کنید ) و آن را به گونه ای مشت کنید که گویا چیزی را محکم دردست گرفته اید مفاصل رانی رانیز به عنوان قسمتی از عمل دفاع بچرخانید نیرویی که به وسیله چرخش مفصل ران ( چرخش کمر ) به وجود می آید به دست اجرا کننده دفاع انتقال خواهد یافت .