آگه اوکه

درصورتی که آگه –اوکه رابه این صورت اجرا کنید می تواند به عنوان یک حمله نیز به کار رود هنگامی که حریف با مشت خود به ناحیه سرشما حمله می کند مفاصل رانی تان راپایین آورده کمی به طرف جلو متمایل شوید و بایک گام به زیر بازوی دست حمله کننده حریف بروید درهمین حالت آگه – اوکه را به گونه ای اجرا کنید که به طور همزمن هم به زیر بغل حریف با آرنج حمله کرده و هم چانه حریف را با قسمت تحتانی مشت مورد حمله قرار دهید .
امکان دیگری برای آگه – اوکه ، به عنوان نوعی حمله نیز وجود دارد و آن اینکه پس از اجرای عمل دفاع بلافاصله اقدام به اجرای حمله کرد به این صورت که با همان دستی که اقدام به اجرای دفاع کرده اید مچ دست حمله کننده حریف را گرفته و به طرف پایین بکشید به طور همزمان با دست دیگرتان اقدام به اجرای آگه –اوکه به ناحیه مفاصل آرنج حریف کنید .

دفاع بالارونده

روش اجرای حرکت

نکات مهم :

1-هنگامی که ساعد تان تقریباً به فاصله 10 سانتی متری درمقابل پیشانی تان رسید دفاع خود را متوقف کرده دست را بالاتر از ناحیه آرنج قرارد اده وقسمت تحتانی مشت را به طرف بالا قرار دهید اجازه ندهید که آرنج درمسیر خود به طرف هدف درآخرین وضعیت از مسیر مستقیم ودرست خود ، منحرف گردد.آرنج باید به جلو و بالا و درعین حال نزدیک به پهلوی بدن ، حرکت کند .

2-وقتی که دست دفاع کننده را بالا می برید آنر ا به اندازه 90 درجه ازناحیه آرنج خم نگه دارید دست دیگر را به طرف عقب برده و دربالای مفصل رانی بگذارید دست ها باید درارتفاع چانه به صورت ضربدری بایکدیگر قرار گیرد ساعد هر دو دست را چرخانده و آنهارا درمسیر مستقیم حرکت دهید مطمئن شوید که حرکات دست به صورت موج دار و قدرتمند انجام گرفته است .

3-لحظه ای که حمله حریف را دفاع می کنید مشت تان را سفت و محکم کرده و به طور همزمان عضلات ناحیه شکم را منقبض واین سفتی را به عضلات ناحیه زیر بغل تان انتقال دهید ودست دفاع کننده را با این اقدام خود مستحکم و نیرومند کنید .