کیتو اوکه

درحالی که پشت دست به طرف بیرون و پهلو است دست را کاملا به پایین فشار داده و از اولین مفصل انگشت شست دست ، برای اجرای دفاع مورد استفاده قرار دهید .به ساعد دست حمله کننده حریف از پایین به بالا ضربه بزنید.

دفاع بامچ سرجوجه ای