ناگاشی اوکه

از این دفاع برای دفع حمله مشت حریف که به ناحیه صورت شما حمله کرده است استفاده می گردد دست خود را درحالی که باز است ( کف دست به طرف بیرون ) درمقابل بدنتان قراردهید پس از اصابت باساعد دست حریف دست تان رابه طرف عقب جمع تا حمله حریف رابه پشت سر خود هدایت کنید .

دفاع جارویی با دست

روش اجرای حرکت

نکات مهم :

1- با پای راست به عقب گام بردارید تادروضعیت هنمی قراربگیرید دست چپ رابه طرف جلو باز و مچ دست را به گونه ای خم کنید که ا نگشتان به طور صاف و کشیده به سمت باباقرار گیرند.
2- لحظه ای که دست چپت تان به دست حمله کننده حریف اصابت کرد آن را به طرف گوش راست خود عقب بکشید ( جمع کنید).
3- به کار بردن تمام نیرو درعمل دفاع لازم نیست به جای آن برروی منحرف کردن مسیر حمله حریف تمرکز کنید .