لغت نامه کاراته

لغت نامه کاراته

آشی (Ashi ) : پا، ساق پا

آشی بارای ( Ashi braai ) : درو کردن پا، جارو کردن پا

آشی ساباکی ( Ashi sabaki ) : حرکات پا

آگه ( Age ) : به طرف بالا، بالا رونده

آگه امپی اوچی ( Age empi uchi ) : ضربه با آرنج که به سمت بالا کشیده می شود.

آگه اوکه (Age uke ) : دفاع بالا رونده برای قسمت فوقانی بدن

آگه تسوکی ( Age tsuki ) : ضربه مشت بالا رونده به قسمت فوقانی بدن به طوری که دست از روی کمر حرکت کرده و به زیر چانه حریف اصابت می کند.

آواسه تسوکی ( Awase tsuki ) : ضربه مشت با دو دست

اُتوشی ( Otoshi ) : پایین رونده، به معنای افتادن و سقوط کردن نیز می باشد.

اُتوشی امپی اوچی ( Otoshi empi uchi ) : ضربه آرنج به طرف پایین

اُتوشی اوده اوکه ( Otoshi ude uke ) : دفاع پایین رونده با ساعد

اُتوشی اوکه ( Otoshi uke ) : دفاع پایین رونده

اُسائه ( Osae ) : فشار آوردن

اُسائه اوکه ( Osae uke ) : دفاع فشاری

امبوسن ( Embusen ) : خط عملیات کاتا. انجام تکنیک های یک کاتا در مسیرهای مختلف و از پیش تعیین شده.

امپی ( Empi ) : آرنج، " هیجی " نیز گفته می شود.

امپی اوچی ( Empi uchi ) : ضربه با آرنج، همچنین " هیجی آته " نیز گفته می شود.

امپی اوشیرو اوچی ( Empi ushiro uchi ) : ضربه آرنج به پشت

امپی اوکه ( Empi uke ) : دفاع با آرنج، همچنین "هیجی اوکه " نیز گفته می شود.

امپی جودان آگه اوچی ( Empi jodan age uchi ) : ضربه بالا رونده آرنج به قسمت فوقانی بدن

امپی چودان اوچی ( Empi chudan uchi ) : ضربه آرنج به قسمت میانی بدن.

امپی یوکو اوچی ( Empi yoko uchi ) : ضربه آرنج به پهلو. همچنین یوکو هیجی آته نیز گفته می شود.

اوچی ( Uchi ) : درونی، از داخل، ضربه دورانی نیز معنی میدهد.

اوچی اوکه ( Uchi uke ) : دفاع با ساعد از داخل بدن

اوچی ماواشی گری ( Uchi mawashi geri ) : ضربه درونی پا از داخل بدن

اوده ( Ude ) : ساعد، نامهای دیگر آن " وان " و " کوته " نیز می باشند.

اوده اوکه ( Ude uke ) : دفاع با ساعد

اورا ( Ura ) : پشت، وارونه

اورا تسوکی ( Ura tsuki ) : ضربه مشت به طور وارونه

اوراکن ( Ura ken) : پشتِ مشت

اوشیرو ( Ushiro ) : عقب، پشت

اوشیرو گری ( Ushiro geri ) : لگد به پشت، به دو صورت مفصلی " که آگه " و نفوذی " که کومی" نواخته می شود.

اوکه ( Uke ) : دفاع

اوکه ته ( Uke te ) : دست دفاع کننده، مدافع، دفاع کننده

اُوی تسوکی ( Oi tsuki ) : ضربه مشت در حال جلو رفتن

اُیا یوبی ایپون کن ( Oya yubi ippon ken ) : ضربه با مفصل انگشت شست

ایپون کن ( Ippon ken ) : تک مفصلی، مشت مفصلی

ایپون کن تسوکی ( Ippon ken tsuki ) : ضربه مستقیم با مشت مفصلی

بارای ( Barai ) : منحرف کردن، درو کردن

بونکای ( Bunkai ) : تجزیه و تحلیل و کاربرد عملی کاتا

تاته تسوکی ( Tate tsuki ) : ضربه مستقیم مشت به شکل عمودی

تاته شوتو اوکه ( Tate shoto uke ) : دفاع با لبه ی دست به شکل عمودی

تای ساباکی ( Tai sabaki ) : حرکت بدن، حرکات بدن

تسوکامی ( Tsukami ) : چسبیدن، قاپ زدن، گرفتن

تسوکامی اوکه ( Tsukami uke ) : دفاع گرفتن، گرفتن و چسبیدن تکنیک حریف

تسوکی ته ( Tsuki te ) : دست عمل کننده، دستی که با آن ضربه می زنیم

تسوکی ( سوکی، زوکی) / ( Tsuki ) : رفت و برگشت، آمد و رفت. در هنرهای رزمی به ضربات مستقیم و عموما مشت زدن گفته می شود.

توبی ( Tobi ) : پرش، جهش

توبی گری ( Tobi geri ) : لگد پرشی

ته ( Te ) : دست، نام دیگر آن " شو" است

ته اوسائه اوکه ( Te osae uke ) : دفاع پرسی با کف دست

ته ناگاشی اوکه ( Te nagashi uke ) : دفاع با دست باز

تی ( Tei ) : انتها، ته

تی جی داچی ( Teiji dachi ) : به معنای نوعی ایستادن که زوایای پا در آن به شکل " تی لاتین " است.

تی شو ( Teisho ) : انتهای کف دست، پاشنه دست

تی شو آواسه اوکه ( Teisho awase uke ) : دفاع دو دستی با پاشنه دست

تی شو اوچی ( Teisho uchi ) : ضربه با پاشنه دست

تی شو اوکه ( Teisho uke ) : دفاع با پاشنه دست

تی شو تسوکی ( Teisho tsuki ) : ضربه مستقیم با پاشنه ی دست

جوجی ( Juji) : ضربدری

جوجی اُتوشی اوکه ( Juji otoshi uke ) : دفاع ضربدری پایین رونده

جوجی اوکه ( Juji uke ) : دفاع ضربدری

جودان ( Jodan ) : بالا، بالای بدن، قسمت سر و گردن

جودان آگه اوکه ( Jodan age uke ) : دفاع است برای بالای بدن، " آگه اوکه " نیز گفته می شود.

جودان اوکه ( Jodan uke ) : دفاع برای قسمت بالای بدن

جودان تسوکی ( Joda tsuki ) : ضربه مشت به بالای بدن حریف

جودان جوجی اوکه ( Jodan juji uke ) : دفاع ضربدری برای بالا بدن

جودان گری ( Jodan geri ) : لگد به بالای بدن حریف

جون تسوکی ( Jun tsuki ) : ضربه مستقیم دست موافق با پای جلو

چو ( Cho ) : وسط، میانی

چودان ( chudan ) : قسمت وسط بدن، میان تنه، سطح میانی بدن از شانه تا کمر

چودان اوکه ( Chudan uke ) : دفاع میانی بدن

چودان تسوکی ( Chudan tsuki ) : ضربه مستقیم دست به قسمت میانی بدن حریف

چوسوکو ( Chosoku ) : سینه پا، محل تماس ضربه " مائه گری " و نام دیگر آن " کوشی " است.

چوکو ( Choku ) : مستقیم

چوکو تسوکی ( Choku tsuki ) : ضربه مستقیم، ضربه مشت به طوریکه دست ها کشیده شوند.

داچی ( Dachi ) : ایستادن

ذنکوتسو ( Zenkutsu ) : متمایل به جلو، خم به جلو

ذنکوتسو داچی ( Zenkutsu dachi ) : ایستادن متمایل به جلو

ساگاته ( Sagatte ) : عقب بکشید

سانچین داچی ( Sanchin dachi ) : ایستادن به صورت ساعت شنی. مهمترین و اصلی ترین نوع ایستادن در سیستن ناهاته

سوتو اوکه ( Soto uke ) : دفاع از خارج بدن، دفاع از بیرون به درون، در برخی از سبک های کاراته اوچی ، اوکه نامیده می شود.

سوچین داچی ( Sochin dachi ) : ایستادن ریشه دار و محکم

سوکوتو ( Sokuto ) : پای شمشیری. لبه ی خارجی پا، تیغه پا

سوکومن آواسه اوکه (uke Sokumen awase) : دفاع دو دستی برای پهلو بدن

سوکویی ( Sukui ) : قاشقی، کشیدن دست به شکل قاشقی

سوکویی اوکه ( Sukui uke ) : دفاع قاشقی، دفاع کششی که دست به شکل قاشق حرکت می کند.

سیکن ( Seiken ) : دو مفصل اصلی مشت بسته

سیکن تسوکی ( Seiken tsuki ) : ضربه مستقیم دست با قسمت جلویی مشت

شو ( Sho ) : کف دست، دست باز

شوتو ( Shoto ) : دست شمشیری، به لبه ی دست گفته می شود

شوتو اوکه ( Shoto uke ) : دفاع با لبه دست

شوتو جوجی اوکه ( Shoto juji uke ) : دفاع ضربدری با لبه دست

شوتو کاکیواکی اوکه ( Shoto kakiwake uke ) : دفاع جدا کننده با لبه دست

شوتو گدان بارای ( Shoto gedan barai) : دفاع منحرف کننده با لبه دست برای پایین بدن

شیذن تای ( Shizen tai ) : وضعیت طبیعی بدن

فومی کومی گری ( Fumikomi geri ) : لگد استامپی شکل

کاتا ( Kata ) : فرم، قالب

کاکاتو ( Kakato ) : پاشنه ی پا

کاکاتو گری ( Kakato geri ) : لگد با پاشنه پا

کاکوتو ( Kakuto ) : مچ خم، مچ خمیده، همچنین " کوکن " نیز گفته می شود.

کاکوتو اوچی ( Kakuto uchi ) : ضربه دورانی با مچ خمیده

کاکوتو اوکه ( Kakuto uke ) : دفاع با مچ خمیده

کاکه ( Kake ) : قلاب

کاکه اوکه ( Kake uke ) : دفاع به وسیله قلاب کردن دست

کاکی واکه ( Kaki wake ) : جدا کننده

کاکی واکه اوکه ( Kaki wake uke ) : دفاع جدا کننده

کاگی ( Kagi ) : کج، به شکل قلاب " هوک "

کاگی تسوکی ( Kagi tsuki ) : ضربه عمودی مشت، ضربه مشت به شکل کج

کامائه ( Kamae ) : گارد، پوشش

کن ( Ken ) : مشت

کنتسویی ( Kentsui ) : مشت چکشی، همچنین تتسویی و شوتسویی نیز گفته می شود.

کوسا ( Kosa ) : ضربدری

کوسا داچی ( Kosa dachi ) : ایستادن به حالت ضربدری

کوشی ( Koshi ) : سینه پا، محل اجرای ضربه در تکنیک های مائه گری، همچنین جوسوکو نیز گفته می شود.

کوکن ( Koken ) : مچ دست به شکل خمیده، نام دیگر آن کاکوتو است.

کوکن اوچی ( Koken uchi ) : ضربه با مچ خمیده

کوکن اوکه ( Koken uke ) : دفاع با مچ دست خمیده

کوکوتسو ( Kokustu ) : خم به طرف عقب

کوکوتسو داچی (dachi Kokustu ) : ایستادن متمایل به عقب

کوماده تسوکی ( Kumade tsuki ) : ضربه مستقیم با قسمت کف دست و بند اول انگشتان دست به طوری که دست نیمه مشت است.

که اگه ( Ke age ) : بالا رونده، در تکنیک هایی که با پا نواخته می شود، شلاق معنی می شود.

که کومی ( Kekomi ) : نفوذی

کیای ( Kiai ) : فریاد

کیبا ( Kiba ) : گشاده، پا باز

کیبا داچی ( Kiba dachi ): ایستادن پا گشاد، استقرار سوار کارانه

کیتو ( Keito ) : مچ سر جوجه ای

کیتو اوکه ( Keito uke ) : دفاع با مچ سر جوجه ای

گدان ( Gedan ) : سطح پایینی، قسمت تحتانی

گدان بارای ( Gedan barai ) : دفاع منحرف کننده برای قسمت پایین بدن، همچنین گدان اوکه نیز گفته می شود.

گدان تسوکی ( Gedan tsuki ) : ضربه مستقیم دست به قسمت پایین بدن حریف

گدان جوجی اوکه ( Gedan juji uke ) : دفاع ضربدری برای قسمت پایین بدن

گری ( Geri ) : لگد زدن

گیاکو ( Gyaku ) : مخالف، برعکس

گیاکو تسوکی ( Gyaku tsuki ) : ضربه مستقیم دست مخالف با پای جلو

مائه گری ( Mae geri ) : ضربه لگد به جلو

مائه گری که اگه ( Mae geri keage ) : ضربه شلاقی پا به جلو

مائه گری که کومی ( Mae geri kekomi ) : ضربه نفوذی پا به جلو

ماواته ( Mawate ) : بچرخید، برگردید

ماواشی ( Mawashi ) : دورانی، دایره وار

ماواشی اوکه ( Mawashi uke ) : دفاع چرخشی با هر دو دست

ماواشی تسوکی ( Mawashi tsuki ) : ضربه مشت به شکل دورانی

ماواشی گری ( Mawashi geri ) : لگد چرخشی

مورو ته ( Moro te ) : دو دستی

مورو ته اوکه ( Moro te uke ) : دفاع دو دستی

میگی ( Migi ) : راست

ناکا یوبی ایپون کن ( Naka yubi ippon ken ) : ضربه با مفصل انگشت وسط، همچنین " ناکا داکا ایپون کن " نیز گفته می شود

نایوان اوکه ( Naiwan uke ) : دفاع با قسمت داخلی ساعد

نکو آشی ( Neko ashi ) : پا گربه ای، پای گربه

نکو آشی داچی (dachi Neko ashi ) : ایستادن پا گربه ای

نیدان گری ( Ni dan geri ) : ضربه لگد به دو قسمت بدن، ضربه مائه گری با یک پا به وسط بدن و بلافاصله با پای دیگر به بالای بدن حریف

نیهون نوکیته ( Ni hon nukite ) : ضربه با دو سر انگشت وسطی و اشاره

هانگتسو داچی ( Hangetsu dachi ) : ایستادن به شکل نیم کره ماه

هایتو اوچی ( Haito uchi ) : ضربه با لبه داخلی دست

هایشو ( Haisho ) : پشت دست

هایشو اوچی ( Haisho uchi ) : ضربه با پشت دست

هایشو اوکه ( Haisho uke ) : دفاع با پشت دست

هیداری ( Hidari ) : چپ

هیزا ( Hiza ) :زانو، "هیتسویی" نیز گفته می شود

یوکو ( Yoko ) : کنار، پهلو

یوکو گری که آگه ( Yoko geri keage ) : ضربه لگد شلاقی به پهلو

یوکو گری که کومی ( Yoko geri kekomi ) : ضربه لگد نفوذی به پهلو

یون هون ( Yon hon ) : چهارتایی

یون هون نوکیته ( Yon hon nukite ) : ضربه چهار انگشتی، ضربه با سر چهار انگشت

یوی ( Yoi ) : آماده، حاضر

  • لغت نامه کاراته