مرامنامه کاراته ( بوشیدو )

مرامنامه کاراته ( بوشیدو )

1 - درستکاری ( GI)
در تعامل و رفتارتان با مردم بشدت صادق باشید. برای خودت به عدالت اعتقاد داشته باش نه برای مردم. جنگجوی واقعی نسبت به صداقت، عدالت و درستکاری از دیدگاه عمیقی برخوردار می باشد.
** افراد جنگجو نسبت به اجرای تصمیماتشان کاملا متعهدند.

2 - احترام متقابل ( Rei)
جنگجوی واقعی بهانه ای برای آزار و اذیت دیگران ندارد. آنها نیازی به ثابت کردن قدرت رزمی شان ندارند و حتی در مقابل دشمنانشان فروتن و متواضع هستند. جنگجویان نه تنها بدلیل قدرتشان در نبرد قابل احترامند بلکه بخاطر رفتار خوبشان با دیگران نیز قابل احترام هستند.
** قدرت واقعی یک جنگجو در دفعات مختلف آشکار می شود.

3 - رشادت حماسی ( YU)
پنهان شدن مثل لاک پشت در یک لاک، به معنای زندگی کردن و زنده بودن نیست. جنگجوی واقعی باید شجاعت حماسی داشته باشد که این ویژگی کاملا پرمخاطره است.
او به معنای واقعی، کامل و فوق العاده زندگی می کند.
** رشادت حماسی کور کورانه نیست بلکه از روی ذکاوت و قدرت است.

4 – شرافت (Meiyo)
جنگجویان فقط یک قاضی برای شرافت و شخصیتشان دارند و آن خودشان هستند. تصمیم گیری آنها و نحوه ی عملی شدن تصمیم ها، انعکاس افتخارات آنهاست. ** شما نمی توانید خودتان را پنهان کنید.

5 – شفقت (Jin)
جنگجوی مبارز از طریق تمرینات شدید و انجام کارهای سخت سریع و نیرومند می شود. آنها مانند اکثر مردم نیستند. یک نیرویی را در خود رشد می دهند که باید در مسیر درست بکار گرفته شود. دلسوز و مهربانند. در هر فرصتی به زیردستان خود کمک می کنند.
** اگر فرصتی ایجاد نشود، برای پیدا کردن فرصت مناسب از آن مسیر خارج می شوند.

6 - صداقت و صمیمیت (Makoto)
زمانی که جنگجو ی مبارزی تصمیم به انجام کاری می گیرد، آن را به بهترین نحو انجام می دهند. هیچ چیزی نمی تواند مانع انجام و تکمیل آن کار بشود و آنرا متوقف سازد. آنها نباید کلماتشان را بگویند.
آنه به آنچه "می گویند" و "قول "می دهند عمل می کنند.
** حرف و عمل تان یکی باشد.

7 - احساس وظیفه و وفاداری (Chu)
جنگجو ی مبارز در برابر هر کاری که انجام می دهد و هرچیزی که می گوید و عواقب آن احساس مسئولیت می کند.
نسبت به همه کسانی که در محافظشان هستند وفادارند.
** نسبت به هر آنچه که مسئولیت دارند به شدت با صداقت عمل می کنند.

  • مرامنامه کاراته ( بوشیدو )