• کشش نوارخاصره ای – درشت نئی ( ایلیوتیبیال باند )

    کشش نوارخاصره ای – درشت نئی ( ایلیوتیبیال باند )

    1) درحالت ایستاده پای چپ خودر رابه طور متقاطع درجلوی پای راست قرار دهید. 2) درحالی که زانوهایتان صاف است از قسمت کمر خم شوید و دست های خود رابرروی زمین قرار دهید. 3) 15 ثانیه این حالت را حفظ کنید حرکات فوق را سه مرتبه برای هر پا تکرار نمایید.

  • کشش عضلات نزدیک کننده ران

    کشش عضلات نزدیک کننده ران

    1) باستید و پاها رابیش از عرض شانه ها باز کنید. مشابه تصویر ارائه شده،زانوها رانیز خم نمایید. 2) دست ها را روی زانوها قرارداده واز مفصل ران خم شوید به صورتی که ستون فقرات در وضعیت خنثی قرار گرفته باشد و شانه ها تا حدی روبه جلو بدن قرار گیرد. 3) درحالی که بالاترنه خودر ا درهمان وضعیت نگهداشته اید...